Första maj i Sala 2012

7 Maj

Mötesdeltagare, åhörare

Vad kan inte vara bättre 1 maj för ett socialdemokratisk kommunal än strålande väder, en god uppslutning i leden och liv och rörelse på torget med vajande röda fanor!

Socialdemokratin är på gång, ja vi är laddade och tända.
Vi socialdemokrater brinner för att bygga vidare på den svenska modellen. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att någon lämnas utanför. Med ökad jämlikhet och fler trygga människor kan kreativitet och framtidstro växa.
Vi tror på ett Sverige där alla både har skyldigheten och möjligheten att bidra med sin del och efter sin förmåga. Där vi konkurrerar med högt kunnande och kompetens framför låga kostnader och dåliga villkor. Vi vill inte sänka människors pris – vi vill höja människors värde!

Det är därför vi samlas den första maj, för att demonstrera mot sänkta löner och för bättre utbildningsmöjligheter, för starkare innovationskraft, forskning och utbildning som sätter fler i arbete. Vi gör det under parollen ”Kunskap och arbete bygger Sverige”.

Mötesdeltagare!
Idag bor drygt 21 500 personer i Sala kommun. Min vision är att kommunen 2024 har passerat 25 000 invånare.

Under våren har jag två dagar i månaden varit ute på företagsbesök runt om i Sala. Och jag är glad kunna konstatera att det finns mycken livskraft, framåtanda och optimism bland våra företagsledare.

Jag vet inte om det är orsaken till att Sala nu vänt den i flera år negativa trenden i Svenskt Näringslivs företagsbarometer. Jag kan i alla fall konstatera att Sala klättrar 27 platser i den senaste mätningen.

Sala är på väg att växla spår. Kommunens kontakter med företag håller på att förbättras. Förtydliga och förenkla måste vara ledstjärnan. Både hur olika tillståndsgivningar fungerar men också hur vi kan förenkla till exempel bygglovshanteringen. Handläggningstider måste förkortas. I det syftet införs ett medborgarkontor kommer att serva såväl företagare som allmänhet i den nya politiska och förvaltningsorganisation som träder i kraft 1 juli i år.

Vi socialdemokrater har framtidstro. Vi planerar för framtiden och för att utveckla de möjligheter vår attraktiva småstad och landsbygdskommun har att erbjuda.

Låt mig ge tre exempel:

1. Boende
– Området norr om järnvägen, Norrmalm, har stor bostadspotential med sin närhet till järnvägsstationen och centrum. Dock utgör bommarna en barriär och hämsko för utveckling av området. Vi jobbar nu intensivt tillsammans med Trafikverket för att hitta rimliga lösningar och kostnader för planfria korsningar
– Området Viksberg har stora utvecklingsmöjligheter som strandnära boendemiljö. Vi tar nu höjd i Plan för Sala stad för detta.
– Lika viktigt är kunna omvandla fritidsboende till permanentboende i vattennära lägen. Därför tar vi nu initiativ till en dammkonferens i början av maj för att se hur vi kan säkra upp vallarna
2. Kommunikationer
– Sala är en knutpunkt för järnvägstrafik norr, söder och västerut. Jag är mycket glad att kunna berätta att de diskussioner jag haft med UL och Landstinget Västmanland innebär Sala fr. o m dec 2012 får timmesavgångar med regionaltåg till Uppsala med anknytning till SL in mot Stockholms storstad. Det innebär att vår arbetsmarknadsregion växer samtidigt som Salaungdomar med lätthet kan studera i Uppsala men bo kvar i Sala till en betydligt lägre kostnad.
3. Vård och omsorg
– Äntligen nu är det första spadtaget grävt för det nya äldreboendet i Sala. Det nya äldreboendet, Johannesbergsgatan 2, består av totalt 80 lägenheter i fyra våningar samt en entrevåning där dagverksamhet, tillagningskök, restaurang och personalutrymmen finns. Kommunen har ett välfärdsuppdrag, vi satsar nu ca 150 mkr och jag övertygad om att detta är en mycket klok investering för framtiden. För Sala kommun är vården och omsorgen av de mest sjuka äldre en prioriterad fråga.
– Personal och brukarorganisationer har haft ett stort inflytande på bygget. Politiken har ställt krav på att huset skall uppföras som ”miljöklassad byggnad”, vilket bl. a innebär en mycket låg energiförbrukning, helt linje med Sala kommun som en eko-kommun med en uthållig ekonomi och miljö som viktiga mål.

Mötesdeltagare!
Mycket mer kan sägas om vad vi socialdemokrater vill göra i och med Sala kommun. Det handlar bl.a. om utbyggnad av barnomsorgen, utvecklingen av Lärkan som sport- och idrottsområde samt Kulturkvarteret Täljstenen samt uppförande av ett konsert-/kulturhus. Just nu söker kommunen en kulturentreprenör, en person som ”möjliggörare” och ”resurssamordnare” av verksamhet och projekt inom konst, musik, teater, film, dans och annan upplevelsebaserad produktion.

Ni kan vara helt förvissade om att med Socialdemokraterna i kommunens politiska ledning i ytterligare 6 år tar Sala en ny färdriktning – en offensiv men ansvarsfull politik för arbete, kunskap och välfärd.

Vi behöver alla goda krafter i vårt förändringsarbete – alla är välkomna att delta, ung som gammal, man som kvinna: Vare sig du har ett arbete eller är arbetslös, vare sig du är nyanländ eller gammal Salabo.

Vi behöver dina erfarenheter och idéer, din kunskap och din kompetens.

Ja, sannerligen, Ja sannerligen… idag är en strålande dag att bli medlem i Socialdemokraterna, kontakta oss eller gör på det moderna sättet Smsa S (ditt personnummer) till 72105.

Det finns bara en sak som gör en dröm omöjlig att uppnå: rädslan att misslyckas. Kamrater – Mycket handlar om beslutsamhet – Nu kör vi!

Mot valseger 2014!

Annonser

Åter på bloggen

26 Jan

Hej

Jag har minst sagt inte varit flitig på min blogg men arbetet som kommunalråd sedan 1.1 2011 har inneburit en intensiv inkörningsperiod och många frågor att hanterna eller sjösätta på agendan. Jag skall nu försöka att åtmistone varje fredag framöver ge en veckokommentar ifrån kommunalpolitiken och när så behövs ifrån rikspolitiken. Just nu debatteras i kommunen Vindkraftverk, Vargar och Högstadiets organisation inför 2013-2015.

På riksplanet får vi väl besked idag eller imorgon vem som blir ny partiordförande för (S).  Jag har några personliga favoriter men de är troligen inte aktuella. Nu gäller en nationell sammanhållningspolitik i partiet och en kraftig uppbackning av vår nya ledare oavsett vem det blir.

Återkommer imorgon fredag med Veckonytt.

Bokslut Sala 2010

17 Mar

I dagarna tre, må 14 mars till ons 16 mars, har kommunstyrelsens arbetsutskott haft bokslutsberedningar för den verksamhet som bedrivits under 2010. Det innebär att nämnderna och bolagen under 1-1,5 timme redovisar föregående års verksamhet och ekonomiska utfall.

2010 års ekonomiska utfall överstämmer med budget, plus 10,5 mkr dock har vissa verkamheter haft svårt klara ekonomin, främst gäller det Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som trots tilläggsanslag under 2010 på 5,5 mkr går -2,4 mkr. Främsta anledningen är höga kostnader för elever som söker sig till andra skolor och kommuner, särskilt Ösby naturbruksgymnasium ”blöder” varför vi nu tillsatt en översyn av organisation, verksamhet och ekonomi inför framtiden. Kommunens samlade resultat är gott men överraskande eftersom så sent som i dec 2010 prognosen pekande på ca +20 mkr. Vi gör nu en analys vad som hänt.

Investeringsredovisningen visar att 42% av planerade investeringar aldrig blev av, dock har ett omfattande investeringsprogram genomförts.

Även om ekonomin är god så på många punkter kan vi tyvärr se att kommunfullmäktiges mål bara delvis är uppfyllda, i några fall saknas också bra indikatorer på verksamhetens resultat och kvalitet.

Vad är att säga politiskt? Det har nu gått nästan 80 dagar sedan Framtid Sala tog över styret i kommunen. Trots det goda ekonomiska utfallet ser vi att många frågor återstår att lösa. Förväntningar är höga, både från allmänhet och på oss själva att visa snabba och konkreta resultat som ger avtryck i kommunen. Jag har verkat aktivt som politiker i drygt 30 år. Vid två tillfällen har jag deltagit i ledningen i kommunen – 1989-1991 som Socialnämnden ordförande och 2001-2002 som Vård- och omsorgsnämndens ordförande. Samma mönster som då upprepas nu – att förvaltningarna/nämdnerna har krav på stora tillskott av resurser. Varför?

Min egna reflektion är att i ett borgerligt styre så råder status quo. Verksamheterna tvingas tära på ramarna under tyst protest – ingen mening. De lyssnar i alla fall inte på oss. Sedan när (S) leder eller ingår i kommunledningen ställs stora krav på genomgripande förändringar och satsningar på välfärdssektorn. Behovet är alltså uppdämt under flera år och släpps nu loss – det är annars svårt att förklara varför t ex Vård- och omsorgsnämnden 2010 gör plus på 5,5 mkr men för 2011 behöver ytterligare 7,5 mkr och för 2012 ytterligare 43,6 miljoner. Naturliga förklaringar finns och behoven är väl dokumenterade men det är ett märkligt fenomen. Mycket handlar om eftersatt boendebehov/kvalitet för äldre, funktionshindrade och socialt utsatta grupper. Det här kommer att bli en stor utmaning av knyta ihop med andra önskvärda satsningar inom kultur- och fritidssektorn.

Salafestivalen 2011

10 Mar

Det har blåst upp storm kring Salafestivalen. Nu vinklas debatten som att det är ett jävsförhållande eller en olaglighet enligt kommunallagen.  Att ngn skor sig orättmätigt på kommunala pengar genom att själv vara delaktig i besluten. Jäv är en anmärkning mot någons behörighet i kommunala beslutsorgan att fatta beslut eller delta i handläggning när det finns risk för partiskhet och att personen kan förväntas ha synnerligen nytta av ärendets utgång eller att det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. Olagligheten skulle då röra att det inte tillkommit på rätt sätt eller inte är en angelägenhet för kommunen eller strider mot lag. I kommunallagen 2 kap 8 § står 1. kommunen får ”genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet” samt att  ”individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det”.

Om jäv. Beslutet är fattat av personer som inte har något som helst egenintresse i frågan, se ks-protokoll §39 2011.

Om laglighet. Carola Gunnarsson (C) och Peter Molin (M) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet dock utan att till protokollet föra särskilt yttrande med förklarande motivering. Om man anser att beslutet strider mot lag borde man överklagat till förvaltningsrätten inom tre veckor. Men så har inte skett. Istället begär man att revisionen behandlar ärendet och där sitter oppositionen i majoritet. Det här är ett politiskt fult spel. Om man allvarligt menat att vilja laglighetspröva frågan hade man gjort det. Men nu har tidsfristen gått ut för detta.

Faktum är, vilket framgår av bilagda handlingar till beslut, 1) att det finns klar och tydliga riktlinjer för ansökan vilket oppositionen godkänt genom att få med två bra tilläggsförslag 2) ansökan är inlämnad av Annibani AB som ta riskerna ekonomiskt med festivalen. 3) bakom ansökan står bl a gruppen Satsa på Sala vari ingår representanter för olika näringsidkare samt Sala Allehanda.

Varför detta arrangemang?  Ingen annan vågade ta risken, med hänvisning till bl a vad som händer vid dåligt väder. I villkoren står att ev överskott går till fondering i Företagscentrum där k0mmunen är medlem. I praktiken innebär kommunens stöd en subventionering till medborgarna av inträdesbiljetterna – allmänintresse.

Illvilja och misstänkliggörande har alltsedan maktskiftet i jan 2011 varit oppositionens melodi. Bitterheten och surheten att ha förlorat makten genomsyrar det mesta av deras politiska inlägg. Någon konstruktiv opposition som gynnar Salas utveckling och tillväxt har vi inte sett röken av. Istället lyser självgodheten igenom i kommentarer att det var bättre förr – när förändring och utveckling var lagd i malpåse.

Undrar vad nästa bromskloss kommer att läggas…

Mitt första inlägg

9 Mar

Hej!

Efter lite övervägande om fördelar och nackdelar med att skapa en blogg bestämde jag mig till slut för att upprätta en sådan.

Det finns en trend just nu bland politiker att vara med på så många arenor som möjligt, syns man inte så finns man inte. Men risken är ju uppenbar att tid och energi läggs ned på att vara överallt utan att hinna med att säga ngt väsentligt -annat än att  bli exponerad och känd för att vara känd. 

Idealt borde bloggen kunna vara en medborgarforum för debatt mellan ledande företrädare och befolkning. Tyvärr så drunknar många blogger i multimediabruset från tv, radio, webben, twitter, facebook. Analyserna lyser med sin frånvaro och iställlet får vi snabba, snärtiga och ganska ytliga kommentarer politiker emellan. Kanske har det ett underhållningsvärde i sig…

Trots alla dessa farhågor och invändningar gör jag ett försök att fördjupa ”budskapet” och resonemangen mer än som  är möjligt i traditionella massmediala ”snap-shots”. Mitt motto är: ”På rullande stenar växer ingen mossa”. Det innebär att medan en del personer tittar på eller undrar vad som händer får andra saker och ting att hända – då begås säkert ett och annat misstag, ingen är felfri.

Jag har heller inte för avsikt att hålla med alla eller vara vän med alla – då blir man till slut slätstruken och inte vän med någon. Låt oss istället ta den sokratiska dialogen som en god utgångspunkt för vidare samtal på bloggen.

Välkommen till min blogg!

Hello world!

9 Mar

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!